logo cube adventure
Zážitok z lezenia v Slovenskom raji.

E-bajkom na ferratu


Všeobecné obchodné podmienky Cube AdventureVšeobecné obchodné podmienky požičovňa CUBEADVENTURE.sk

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o nájme, kedy na jednej strane je: Pohoda Services s.r.o., IČO: 45966371, DIČ:2023172701, IČ DPH: SK2023172701, Prevádzky: TIC Čingov CUBE ADVENTURE, Čingov 1149, 052 01 Spišské Tomášovce, Chata na Rázcestí, Čingov 1152, 052 01 Spišské Tomášovce., ako predávajúci (ďalej len „prenajímateľ“) a na strane druhej je nájomca (ďalej len „nájomca“). Nájomca podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP

II. Zmluva o nájme

Zmluva o nájme vzniká odoslaním objednávky nájomcom a prijatím objednávky prenajímateľom. Toto prijatie prenajímateľ bezodkladne potvrdí nájomcovi informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán, alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.

Uzavretá zmluva je prenajímateľom archivovaná po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Uzavretím zmluvy o prenájme sa prenajímateľ zaväzuje, že nájomcovi prenajme vybrané športové vybavenie, ktorý je predmetom prenájmu a kupujúci sa zaväzuje, že vybrané športové vybavenie prevezme a zaplatí prenajímateľovi cenu prenájmu. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi športové vybavenie, skontrolované mechanikom resp. obsluhou, v stave pripravenom na použitie.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Prenajímateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s nájomcom. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednanej služby (oznámenie mena, čísla účtu).

Prenajímateľ postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne nájomcom prenajímateľovi za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Nájomca dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej zmluvy o nájme a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia nájomcu o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je umiestnený tu.

Nájomca má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva ;požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Prenajímateľ môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. “cookies” tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele “cookies” či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, kaktusbike.sk pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby “cookies” alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Prenajímateľ si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku nájomcu vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže nájomca kontaktovať prenajímateľa prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je umiestnený tu , alebo telefonicky.

IV. Prevádzková doba

Športové vybavenie je možné prevziať k zapožičaniu a odovzdať počas otváracích hodín, presnejšie Pon - Ne: 07:00 - 18:00, v predajni TIC Čingov CUBE ADVENTURE, Čingov 1149, 052 01 Spišské Tomášovce alebo Chata na Rázcestí, Čingov 1152, 052 01 Spišské Tomášovce. V prípade výpadku informačného systému, alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

V. Cena

V objednávkovom systéme sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné.

Nájomca prenajíma tovar za cenu platnú v čase objednania. Nájomca má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Nájomca má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. Nájomca berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom, a to hlavne v prípade, kedy nájomca objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému prenajímateľa. Prenajímateľ v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo prehlásiť zmluvu o nájme za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude nájomca informovaný. Nájomca berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže zmluva o nájme platne vzniknúť.

VI. Objednávanie

Objednávať je možné na stránke www.cubeadventure.sk, alebo osobne v prevádzke predávajúceho.

VII. Platobné podmienky

Prenajímateľ akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

Platba v hotovosti do 5 000 eur pri prevzatí predmetu nájmu na výdajnom mieste, platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou), alebo prostredníctvom platobnej brány na stránke www.cubeadventure.sk

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

VIII. Dodacie podmienky

Prenajímateľ zaisťuje len osobný odber na výdajnom mieste. Bez predloženia niektorého dokladov ako OP (občiansky preukaz, pas) môže prenajímateľ odmietnuť tovar vydať.

IX. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi prenajímateľom a nájomcom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Prenajímateľ odporúča nájomcovi najskôr využiť kontakt na Pohoda Services s.r.o., Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves, info°cubeadventure.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.06.2020. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.


Storno poplatky

V prípade zrušenia záväznej rezervácie nájomcom bude prenajímateľ účtovať nájomcovi poplatok za zrušenie záväznej rezervácie (storno poplatok) vo výške:

  • 30 a viac dní pred dňom prevzatia: bezplatne
  • od 29 do 15 dní pred dňom prevzatia: 50% z celkovej sumy za prenájom
  • od 14 do 7 dní pred dňom prevzatia: 65% z celkovej sumy za prenájom
  • od 6 do 3 dní pred dňom prevzatia: 80% z celkovej sumy za prenájom
  • 2 dni do dňa začatia prenájmu 100% z celkovej sumy za prenájom
Share:
logo cube adventure
Aktívny oddych
v SLOVENSKOM RAJI
Požičovňa Cube Ferratové sety Detská ferrata Ebajky Bicykle Splavovanie Lietadlá Cenník Rezervácie
HOTLINE Top